Handelsvoorwaarden

De hieronder opgenomen handelsvoorwaarden gelden voor aankopen in internetwinkel Aeriumshop.nl. Middels deze voorwaarden worden de rechten en plichten van Verkoper (de leverancier) en Koper (de klant) verder afgebakend en gespecificeerd. Exploitant van de internetwinkel is de onderneming Lavatronic s.r.o. [een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Tsjechisch recht], bedrijfsidentificatienr. (IČ) 05633044, gevestigd op het adres Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praag 3, ingeschreven in dossier 267924 van sectie C van het handelsregister dat wordt aangehouden door de Stedelijke Rechtbank te Praag, die in koopovereenkomsten tevens de Verkoper (leverancier) is.

Alle contractuele relaties worden aangegaan conform de rechtsorde van de Tsjechische Republiek. Wanneer een contractuele partij consument is, richten de niet in deze handelsvoorwaarden vastgelegde relaties zich naar de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (wet nr. 89/2012 Sb.) en naar de Wet Consumentenbescherming (wet nr. 634/1992 Sb.). Wanneer een contractuele partij geen consument is, richten de niet in deze handelsvoorwaarden vastgelegde relaties zich naar de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (wet nr. 89/2012 Sb.).

De Koper is de persoon die in de koopovereenkomst de kopende partij vormt. Dit kan een consument zijn, d.w.z. iedere mens die buiten het kader van zijn handelsactiviteiten of buiten het kader van zijn als zelfstandige uitgevoerde beroep een overeenkomst afsluit met een ondernemer of op andere wijze met een ondernemer onderhandelt, of het kan een persoon zijn die geen consument is (een niet-consument).

Wanneer deze handelsvoorwaarden betrekking hebben op een koper, dan geldt dat zowel consumenten als niet-consumenten zich ernaar dienen te richten. Wanneer bepaalde bepalingen van deze voorwaarden expliciet betrekking hebben op consumenten, dan gelden deze bepalingen uitsluitend in relatie tot consumenten, niet in relatie tot niet-consumenten.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens is ondergebracht op het adres https://www.aeriumshop.nl/bescherming-van-persoonsgegevens.

1. Informatie voor consumenten

Verkoper informeert consumenten bij deze over het feit, dat

a. de kosten van telecommunicatie ingeval van communicatie via internet- of telefoonaansluiting niet afwijken van het tarief van de operator van Koper en dat deze kosten door Koper zelf gedragen worden.

b. hij betaling van de koopprijs verlangt voordat de artikelen door Koper in ontvangst genomen worden, dit wanneer in de door Koper geplaatste bestelling "betaling vooraf" is aangekruist (aangegeven).

c. informatie over mogelijkheden en voorwaarden voor annulering van overeenkomsten hieronder in deze handelsvoorwaarden wordt verstrekt.

d. consumenten bij annulering van overeenkomsten betreffende het verstrekken van diensten, wanneer reeds een aanvang is gemaakt met de realisatie van de overeenkomst, verplicht zijn een verhoudingsgewijs vastgesteld deel van de prijs te betalen.

e. Eventuele geschillen bij bepaalde instanties online beslecht kunnen worden, waarbij de Nederlandse instantie voor het online beslechten van geschillen de volgende is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Geschillen kunnen online, in der minne en buiten de rechtbank bijgelegd worden.

f. De overeenkomst is gesloten in de Tsjechische Republiek en richt zich naar de Tsjechische rechtsorde.

g. De genoemde prijzen van aangeboden artikelen en diensten zijn inclusief BTW.

2. Koopovereenkomst

a. Wanneer Koper een consument is, bestaat het voorstel tot sluiting van een koopovereenkomst (het aanbod) uit de plaatsing van de aangeboden artikelen door de leverancier op de website en ontstaat de koopovereenkomst bij de aanvaarding van de bestelling van de Koper/consument door de leverancier. De leverancier bevestigt deze aanvaarding onverwijld aan Koper middels een informatieve e-mail, verstuurd naar het ingevoerde e-mailadres, deze bevestiging is echter niet van invloed op het ontstaan van de overeenkomst. De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die ontstaan bij de overdracht van data. De ontstane overeenkomst (inclusief de overeengekomen prijs) kan uitsluitend in wederzijdse overeenkomst door beide partijen of om wettelijke redenen gewijzigd of geannuleerd worden.

b. Vóór versturing van de bestelling aan Verkoper wordt aan de Koper de mogelijkheid geboden gegevens, die de Koper in de bestelling heeft ingevoerd, te controleren en te wijzigen, dit met het oog op de mogelijkheid van Koper om fouten, die ontstaan zijn bij het invoeren van data in de bestelling, vast te stellen en te verbeteren. Koper verstuurt de bestelling aan Verkoper door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken.

c. Wanneer Koper geen consument is, bestaat het voorstel tot sluiting van een koopovereenkomst uit de versturing van een offerte van artikelen aan Koper en wordt de eigenlijke koopovereenkomst gesloten op het moment waarop de bindende instemming van Verkoper met dit voorstel aan Koper overhandigd wordt.

d. Met het sluiten van een koopovereenkomst bevestigt Koper dat hij kennis heeft genomen van deze handelsvoorwaarden en dat hij ermee instemt. Koper is voor de feitelijke plaatsing van de bestelling op afdoende wijze op deze handelsvoorwaarden geattendeerd en hij beschikt over de mogelijkheid er kennis van te nemen.

e. Het verstrijken van de termijn voor het afhandelen van reclamaties wordt opgeschort zolang Verkoper niet alle achtergrondmaterialen voor het afhandelen van de reclamatie heeft ontvangen (delen van de artikelen, andere materialen e.d.). Verkoper is dan verplicht Koper zo snel mogelijk om aanvulling van de materialen te verzoeken. De termijn wordt vanaf dat moment stopgezet tot aan het moment waarop de opgevraagde materialen door Koper overgelegd worden.

f. Verkoper behoudt zich onder andere het recht voor in de volgende gevallen bestellingen of delen van bestellingen vóór afsluiting van de koopovereenkomst te annuleren: de artikelen worden niet meer geproduceerd of geleverd, zodat er een situatie ontstaat waarin realisatie onmogelijk is, waarbij Verkoper Koper hier onverwijld over informeert. Wanneer Koper reeds een deel van of het volledige bedrag van de koopprijs betaald heeft, zal dit bedrag naar zijn bankrekening of adres geretourneerd worden.

g. Wanneer bij aankoop van de artikelen een geschenk aan Koper verstrekt wordt, wordt met sluiting van de koopovereenkomst tegelijkertijd een schenkingsovereenkomst voor het geschenk gesloten, waarbij Verkoper in dergelijke gevallen de schenker en Koper de ontvanger is. De bepalingen over de consumentenbescherming bij de aankoop van artikelen zijn niet van toepassing op de schenkingsovereenkomst. Wanneer men de schenkingsovereenkomst annuleert, is de koopovereenkomst niet geannuleerd. De beide overeenkomsten worden wat dit betreft als afzonderlijke overeenkomsten beschouwd. Dergelijke artikelen voldoen aan de in de Schenkingsovereenkomst opgenomen voorwaarden en aan alle normen van de geldende Tsjechische wetgeving.

h. Eventuele kortingen op de prijs van de artikelen, die door Verkoper aan Koper verstrekt worden, kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

i. Kortingen en gratis geschenken gelden gedurende marketing-acties of zolang de voorraad strekt.

j. "Gratis service zonder zorgen" geldt voor genoemde acties tijdens de duur van de garantieperiode.

k. De termijn voor het aanvaarden van een voor de belasting geldig document (bonnetje) of een garantiebewijs bedraagt 14 dagen vanaf aanvaarding van het artikel. De aanvaarding geschiedt elektronisch (per e-mail) of in schriftelijke vorm tegelijk met aanvaarding van het artikel.

3. Rechten ingeval van foutieve realisatie en reclamaties

a. De rechten en plichten van de contractuele partijen, die voortvloeien uit foutieve realisatie, richten zich naar de van toepassing zijnde algemeen geldende voorschriften (met name naar de bepalingen van § 2099 t/m 2112 en van § 2161 t/m 2174 van wet nr. 89/2012 Sb., het Burgerlijk Wetboek).

b. Verkoper is jegens Koper aansprakelijk voor het feit dat het artikel bij de overdracht geen defecten heeft. Verkoper is jegens Koper met name aansprakelijk voor het feit dat het artikel op het moment dat Koper het in ontvangst neemt

  • over de eigenschappen beschikt, die de partijen zijn overeengekomen, en mochten hierover geen afspraken gemaakt zijn, dat het dan over de eigenschappen beschikt die door Verkoper of de producent zijn beschreven of die Koper gezien de aard van het artikel en de i.v.m. het artikel gemaakte reclame verwachtte;
  • geschikt is voor de bestemming, die door Verkoper genoemd wordt of waarvoor dit soort artikelen normaliter gebruikt wordt;
  • qua kwaliteit beantwoordt aan de contractueel verstrekte stalen of voorbeelden, wanneer de kwaliteit of uitvoering is vastgesteld op basis van een contractueel verstrekte staal of voorbeeld;
  • geleverd wordt in het juiste aantal, de juiste maat en het juiste gewicht en
  • dat het voldoet aan de door de wettelijke voorschriften gestelde eisen.

c. Wanneer een artikel niet over de hierboven bedoelde eigenschappen beschikt, mag Koper levering van nieuwe artikelen zonder onvolkomenheden eisen, mits dit met het oog op de aard van de onvolkomenheden niet onredelijk is. Wanneer een onvolkomenheid echter betrekking heeft op slechts een onderdeel van het artikel, dan mag Koper alleen vervanging van dit onderdeel eisen, en wanneer dit niet mogelijk is, mag hij de overeenkomst annuleren. Wanneer dit echter uit het oogpunt van de aard van de onvolkomenheid onredelijk is, met name wanneer de onvolkomenheid zonder onnodig uitstel verholpen kan worden, dan beschikt Koper over het recht op kosteloze verhelping van de onvolkomenheid. Koper beschikt ook over het recht op levering van een nieuw artikel, of op vervanging van een onderdeel of eventueel op verhelping van een onvolkomenheid, wanneer het artikel niet naar behoren gebruikt kan worden vanwege het herhaaldelijk voorkomen van defecten na reparatie of vanwege een groter aantal defecten. In dergelijke gevallen beschikt Koper over het recht de overeenkomst te annuleren.

d. De verkoper is jegens de koper eveneens aansprakelijk voor elk gebrek dat veroorzaakt is door een onjuiste montage of installatie die door of onder verantwoordelijkheid van de verkoper krachtens de koopovereenkomst is uitgevoerd. Dit geldt ook als de montage of installatie door de koper is uitgevoerd en het gebrek te wijten is aan een gebrek in de instructies die zijn verstrekt door de verkoper of de aanbieder van digitale inhoud of digitale inhoudsdiensten, indien de zaak digitale kenmerken heeft.

e. Indien het voorwerp van de aankoop een zaak met digitale kenmerken is, zorgt de verkoper ervoor dat de overeengekomen digitale inhoudsupdates of digitale inhoudsdiensten aan de koper worden verstrekt. Naast de overeengekomen updates zorgt de verkoper ervoor dat de koper de updates ontvangt die nodig zijn om de zaak na ontvangst de in punt 3.b van de voorwaarden bedoelde kenmerken te laten behouden en dat de koper op de hoogte wordt gesteld van de beschikbaarheid ervan:

 • gedurende een periode van twee jaar indien de digitale inhoud of digitale-inhouddienst krachtens de koopovereenkomst gedurende een bepaalde periode ononderbroken zal worden geleverd, en, indien levering voor een periode van meer dan twee jaar is overeengekomen, gedurende die gehele periode,
 • zo lang als de koper redelijkerwijs kan verwachten, wanneer de digitale inhoud of digitale-inhouddienst uit hoofde van de verkoopovereenkomst eenmalig moet worden geleverd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de aard en het doel van het voorwerp, de aard van de digitale inhoud of digitale-inhouddienst en rekening houdend met de omstandigheden rond het sluiten van de verkoopovereenkomst en de aard van de verplichting.

f. Het bepaalde in lid 3.e van de Voorwaarden is niet van toepassing indien de Verkoper vóór het sluiten van de Koopovereenkomst uitdrukkelijk aan de Koper heeft medegedeeld dat updates niet zullen worden verstrekt en de Koper daarmee bij het sluiten van de Koopovereenkomst uitdrukkelijk heeft ingestemd.

g. Indien de koper nalaat binnen een redelijke termijn te updaten, kan hij geen rechten ontlenen aan een gebrek dat uitsluitend is ontstaan als gevolg van het niet updaten. Dit geldt niet wanneer de koper niet is gewaarschuwd voor de update of de gevolgen van het niet bijwerken, of wanneer hij niet of niet correct heeft bijgewerkt als gevolg van een gebrek in de instructies. Indien de digitale inhoud of de digitale-inhouddienst krachtens de koopovereenkomst gedurende een bepaalde periode ononderbroken moet worden geleverd en binnen de periode bedoeld in punt 3.e van de voorwaarden een gebrek zich manifesteert of optreedt, wordt de digitale inhoud of de digitale-inhouddienst geacht gebrekkig te zijn geleverd.

h. De koper kan klagen over een gebrek dat zich binnen twee jaar na ontvangst manifesteert. Wanneer het voorwerp van de koop een zaak met digitale kenmerken is en wanneer de digitale inhoud of dienst met betrekking tot digitale inhoud volgens de koopovereenkomst gedurende een bepaalde periode ononderbroken moet worden geleverd, kan de koper binnen twee jaar na ontvangst klagen over een gebrek dat in de digitale inhoud verschijnt of zich openbaart. Indien de prestatie gedurende een langere periode dan twee jaar moet worden verricht, heeft de koper het recht een gebrek dat zich binnen die periode voordoet of manifesteert, te reclameren. Indien de koper de verkoper terecht op het gebrek heeft gewezen, loopt de termijn voor het wijzen op het gebrek niet gedurende de periode waarin de koper de goederen niet kan gebruiken.

i. Geadviseerde werkwijze voor het afhandelen van reclamaties:

  • Neem contact met ons opb.v. e-mail, telefoon of het adres van onze vestiging.
  • Afhankelijk van het soort artikel nemen we een besluit over de manier waarop de reclamatie wordt afgehandeld - m.b.v. een geautoriseerd servicebedrijf, middels inzameling of door verzending van het artikel door de klant.
  • Koper en Verkoper vullen een formulier over de aanvaarding van de reclamatie in.
  • Verkoper bevestigt Koper telefonisch of per e-mail wanneer hij aanspraak op het recht gemaakt heeft, welke reparaties uitgevoerd zijn en hoe lang dit geduurd heeft.
  • De standaard duur voor het afhandelen van reclamaties bedraagt 30 dagen.
  • Consumenten worden per e-mail of per telefoon geïnformeerd over de afhandeling van de reclamatie.

j. Wanneer Koper de overeenkomst niet annuleert en geen aanspraak maakt op het recht op levering van een nieuw artikel, zonder onvolkomenheden, op vervanging van een onderdeel of op reparatie van het artikel, kan hij aanspraak maken op een redelijke korting. Koper beschikt tevens over het recht op een redelijke korting, als Verkoper hem geen nieuw artikel zonder onvolkomenheden kan aanbieden, het betreffende onderdeel niet kan vervangen en het artikel niet kan repareren, en tevens als Verkoper niet binnen een schappelijke termijn herstelmaatregelen neemt of wanneer het bereiken van herstelmaatregelen de Koper aanzienlijke inspanningen heeft gekost.

k. Koper beschikt niet over de uit foutieve realisatie voortvloeiende rechten, als hij vóór aanvaarding van het artikel wist dat het artikel over onvolkomenheden beschikte of wanneer hij de onvolkomenheden zelf heeft veroorzaakt.

l. Koper beschikt over het recht aanspraak te maken op de uit foutieve realisatie voortvloeiende rechten, als de onvolkomenheden bij consumentengoederen binnen vierentwintig maanden na aanvaarding aan het licht komen. Indien het gebrek zich binnen 12 maanden na ontvangst openbaart, wordt de zaak geacht bij ontvangst gebrekkig te zijn geweest, tenzij de aard van de zaak of het gebrek zich daartegen verzet. Deze termijn geldt niet voor de periode waarin de koper de zaak niet heeft kunnen gebruiken als gevolg van het gebrek, mits hij het gebrek terecht heeft gemeld.

m. Koper beschikt over het recht te reclameren artikelen naar het adres van servicelocaties te versturen, of naar het adres van Verkoper Vzdusin.cz, Areal Stazap C1/24, Tiskarska 12, 108 00 Praag 10 - Malešice. Koper kan het eventueel met Verkoper eens worden over het afhalen van het onvolkomen artikel.

n. Wanneer de reclamatie erkend wordt, zal Verkoper het transport bekostigen. Wanneer de reclame niet erkend wordt, dient Koper het transport te bekostigen.

4. Transport en betaling

Actuele informatie over de transport- en betalingsmogelijkheden vindt u op website www.aeriumshop.nl/transport-en-betaling.

5. Annulering van de overeenkomst

a. Wanneer een koopovereenkomst op telecommunicatieve wijze is gesloten (in een internetwinkel), beschikt de consument overeenkomstig § 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek over het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf,

  • wanneer het om een koopovereenkomst handelt, de dag van aanvaarding van het artikel;
  • wanneer het om een overeenkomst handelt, waarvan het voorwerp gevormd wordt door verschillende soorten artikelen of de levering van verschillende onderdelen, vanaf de dag van aanvaarding van de laatste levering; of
  • wanneer het om een overeenkomst handelt, waarvan het voorwerp gevormd wordt door een regelmatige, herhaaldelijke levering van artikelen, vanaf de dag van aanvaarding van de eerste levering.

De annulering van de koopovereenkomst moet aan Verkoper toegestuurd worden binnen de in de voorgaande zin genoemde termijn.

b. De consument kan geen overeenkomsten annuleren:

  • die betrekking hebben op het verstrekken van diensten, die Verkoper met expliciete, vooraf gegeven instemming van de consument heeft gerealiseerd vóórdat de annuleringstermijn van de overeenkomst verlopen was;
  • die betrekking hebben op artikelen of diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties op financiële markten, die onafhankelijk van de wil van Verkoper kunnen optreden tijdens de periode die geldt voor het annuleren van de overeenkomst;
  • die betrekking hebben op artikelen die werden aangepast volgens de wensen van de consument of voor hem persoonlijk;
  • die betrekking hebben op artikelen die snel verouderen, of op artikelen die na levering onherroepelijk vermengd zijn geraakt met andere artikelen;
  • die betrekking hebben op onderhoud, uitgevoerd op een door de consument aangewezen locatie en op zijn verzoek, dit geldt echter niet wanneer vervolgens andere dan de gewenste reparaties werden uitgevoerd of wanneer andere dan de gewenste vervangende onderdelen geleverd zijn;
  • die betrekking hebben op artikelen in gesloten verpakkingen, die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden (hierbij handelt het voornamelijk om filters van installaties);
  • die betrekking hebben op digitale inhoud, wanneer deze niet werd geleverd op een materiële datadrager maar wel met expliciete instemming van de consument werd geleverd vóórdat de annuleringstermijn van de overeenkomst verlopen was;
  • wanneer de aankoop werd uitgevoerd door een natuurlijke persoon als ondernemer of door een rechtspersoon.

c. Wanneer de consument een koopovereenkomst annuleert, retourneert Verkoper hem zonder onnodig uitstel, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij het bericht van de consument over de annulering van de overeenkomst heeft ontvangen, alle betalingen die hij heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de door de consument gekozen leveringswijze, wanneer die anders is dan de goedkoopste, door ons aangeboden standaard leveringswijze). Voor het retourneren van betalingen maakt Verkoper gebruik van dezelfde betaalwijze, die de consument gebruikt heeft voor de uitvoering van de aanvankelijke transactie, voor zover hij niet expliciet iets anders heeft vastgesteld. De consument zal hierdoor in geen enkel geval bijkomende kosten hoeven te betalen.

d. Wanneer de annulering een koopovereenkomst betreft, waarin Verkoper niet aanbiedt dat hij de artikelen bij annulering van de overeenkomst afhaalt, zal de betaling pas aan de consument geretourneerd worden na ontvangst van de goederen of nadat is aangetoond dat de consument de artikelen teruggestuurd heeft, afhankelijk van hetgeen als eerste optreedt.

e. De goederen dienen door de consument zonder onnodig uitstel, uiterlijk echter 14 dagen na de dag waarop de koopovereenkomst werd geannuleerd, teruggestuurd worden naar of afgegeven worden op het adres Areál Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praag 10 - Malešice, Tsjechische Republiek. Wanneer de artikelen aan Verkoper worden teruggestuurd vóórdat er 14 dagen verlopen zijn, wordt dit beschouwd als handhaving van de gestelde termijn.

f. De consument kan voor de annulering van de overeenkomst ook gebruik maken van het voorbeeldformulier voor annulering van een koopovereenkomst, zie https://www.aeriumshop.nl/reclamaties-en-retournering, dat verstrekt wordt door Verkoper en dat een bijlage bij deze handelsvoorwaarden vormt. De consument kan de annulering van de koopovereenkomst onder andere versturen naar het adres van het filiaal of naar het e-mailadres van Verkoper  info@aeriumshop.nl .

g. Indien de koper de koopovereenkomst ontbindt, dan zijn de kosten voor het retourneren van de goederen aan de verkoper voor rekening van de koper, zelfs als de goederen vanwege hun aard niet via de normale post kunnen worden teruggestuurd. De kosten voor het retourneren van dergelijke goederen bedragen 100 euro inclusief btw. Wanneer Koper een overeenkomst volgens de voorgaande punten annuleert, retourneert Verkoper de van Koper ontvangen financiële middelen (met uitzondering van het bedrag dat de extra kosten voorstelt, die zijn ontstaan ten gevolge van de door de consument gekozen leveringswijze, wanneer die anders is dan de goedkoopste, door Verkoper aangeboden standaard leveringswijze) binnen 14 dagen na de annulering van de koopovereenkomst door Koper, en wel op dezelfde manier als Verkoper ze van Koper heeft ontvangen, voor zover Koper niet anders vaststelt. Verkoper beschikt tevens over het recht de door Koper verrichte betaling al bij de retournering van de artikelen door Koper op een andere wijze terug te betalen, mits Koper hiermee instemt en hierdoor geen extra kosten voor Koper ontstaan. Wanneer Koper de koopovereenkomst annuleert, is Verkoper niet verplicht de ontvangen financiële middelen aan Koper te retourneren vóórdat Koper de artikelen retourneert of aantoont dat hij ze aan Verkoper heeft toegestuurd.

h. De consument retourneert de artikelen voor zover mogelijk volledig, d.w.z. inclusief alle meegeleverde toebehoren, de complete documentatiematerialen, onbeschadigd, schoon, voor zover mogelijk in de originele verpakking, in de staat en met de waarde, zoals hij de artikelen heeft ontvangen. De kosten van het transport van de artikelen terug naar Verkoper worden door de consument zelf gedragen. De mogelijkheid die de consument heeft de overeenkomst te annuleren binnen een termijn van 14 dagen, komt in principe overeen met de klassieke bezichtiging van artikelen in een fysieke winkel. Het handelt niet om een kosteloze verhuur voor de duur van 14 dagen.

i. De consument is jegens Verkoper aansprakelijk voor waardeverlaging van het artikel, wanneer die ontstaat ten gevolge van andere omgang met het artikel, dan met het oog op zijn aard en eigenschappen nodig is, en wel zonder acht te slaan op het feit of de consument zelf de schuldige is of dat een derde persoon de gebeurtenis veroorzaakt heeft. Verkoper is gerechtigd beschadiging of andere waardevermindering van het artikel eenzijdig te verrekenen met de aan de consument te retourneren financiële middelen, d.w.z. dat hij bij de terugbetaling een bedrag dat overeenkomt met de schade aan het artikel in mindering mag brengen. 

j. Alle apparaten kunnen ook onuitgepakt en zonder gebruik van filters ingeschakeld worden. Vervanging is noodzakelijk om hygiënische redenen. De prijs van vervanging wordt altijd vastgesteld a.d.h.v. de actuele prijslijst van de afzonderlijke filters.

k. Verkoper is gerechtigd de koopovereenkomst te annuleren wanneer de voorraad uitverkocht is, als het artikel niet meer beschikbaar is of als de producent, importeur of leverancier van het artikel de productie of invoer van het artikel heeft onderbroken. Verkoper brengt Koper hier onverwijld van op de hoogte, met gebruik van diens in de bestelling genoemde e-mailadres, binnen een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de annulering van de koopovereenkomst en retourneert alle financiële middelen, inclusief de leveringskosten die hij van Koper heeft ontvangen, en wel middels overmaking naar de bankrekening, waarvan Koper hem het rekeningnummer mededeelt.

l. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden indien de koper onder deze koopovereenkomst goederen heeft besteld waarvan de prijs duidelijk niet in verhouding stond tot de waarde van de goederen. De verkoper kan zich alleen terugtrekken uit de koopovereenkomst als de op de productpagina van de online winkel vermelde kennelijk onredelijke prijs onbedoeld werd veroorzaakt.

m. Naast de wettelijke verplichtingen zorgt de Verkoper ervoor dat de Koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst kan ontbinden, op voorwaarde dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en met alle toebehoren en originele verpakking worden geretourneerd. De waarde van de goederen mag niet verminderd zijn door onzorgvuldig gebruik, uitpakken of transport. Voor het retourtransport moet adequaat verpakkingsmateriaal worden gebruikt en de goederen, inclusief de verpakking, moeten beschermd worden tegen beschadiging tijdens het transport, inclusief etikettering met de labels van de vervoerder (verpakt in folie, papier, noppenfolie). Elke beschadiging of verslechtering van de goederen heeft tot gevolg dat dit voordeel verloren gaat.

n. In het kader van de lopende actie biedt de verkoper de koper gratis verzending aan wanneer de goederen binnen 30 kalenderdagen worden teruggezonden. De keuze van het vervoerstype en de datum van de koeriersdienst is ter beoordeling van de verkoper. Het vervoer wordt echter in eerste instantie uiterlijk twee werkdagen na de dag waarop de koper de verkoper op de hoogte heeft gesteld van de voorgenomen herroeping van de overeenkomst en het leveringsadres, door de verkoper besteld. In sommige gevallen kan de koper een etiket krijgen voor gratis retourzending van de goederen naar de verkoper via een pakketdienst. De koper is niet verplicht van deze actie gebruik te maken en heeft de mogelijkheid om de goederen op eigen kosten terug te sturen in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen.

o. In overeenstemming met de lopende actie voor de teruggave van ongepaste kerstgeschenken, kan de koper de goederen tot 31.1.2024 terugzenden, op voorwaarde dat de goederen onbeschadigd en ongebruikt zijn en met alle toebehoren en de originele verpakking worden teruggestuurd (onder originele verpakking wordt niet verstaan: beschermfolie, noppenfolie, tape die diende om de goederen naar de consument te vervoeren). De waarde van de goederen mag niet verminderd zijn door onzorgvuldig gebruik, uitpakken of vervoer. Voor het retourtransport moet altijd adequaat verpakkingsmateriaal worden verstrekt en de goederen, inclusief de verpakking, moeten worden beschermd tegen de gevolgen van het vervoer, met inbegrip van de etikettering door de vervoerder (verpakt in folie, papier, noppenfolie). In dit geval zijn de vervoerskosten voor rekening van de consument.

6. Kosten van het gebruik van telecommunicatie

Koper stemt in met het gebruik van telecommunicatieve middelen voor het sluiten van de koopovereenkomst. De kosten die Koper i.v.m. de telecommunicatie t.b.v. het sluiten van de koopovereenkomst maakt (kosten van de internetverbinding, van telefoongesprekken) worden door Koper zelf gedragen.

7. Bescherming van persoonsgegevens van Koper

Verkoper voldoet met een speciaal document aan zijn informatieplicht jegens Koper, in de zin van art. 13 van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (verder te noemen "AVG"), die samenhangt met de verwerking van persoonsgegevens van Koper t.b.v. de realisatie van de koopovereenkomst, t.b.v. onderhandelingen over de koopovereenkomst en t.b.v. de naleving van publiekrechtelijke plichten van Verkoper.

Koper stemt in de zin van de bepalingen van § 7 lid 2 van wet nr. 480/2004 Sb., betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij en tot wijziging van bepaalde wetten (de Wet betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij), als gewijzigd, in met de versturing van handelsmededelingen door Verkoper naar het e-mailadres of het telefoonnummer van Koper. Verkoper voldoet met een speciaal document aan zijn informatieplicht jegens Koper, in de zin van art. 13 AVG, in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Koper t.b.v. het versturen van handelsmededelingen.  

Koper stemt in met het opslaan van zgn. cookies op zijn computer. Wanneer het mogelijk is de aankoop via de website uit te voeren en alle uit de koopovereenkomst voor Verkoper voortvloeiende plichten na te leven zonder zgn. cookies op de computer van Koper op te slaan, beschikt Koper over het recht zijn in de voorgaande zin opgenomen instemmingen op willekeurig welk moment in te trekken.

8. Terugname van afgedankte elektronica

Milieubewust gedrag vormt binnen ons beleid een belangrijke prioriteit. Daarom bieden we u de mogelijkheid uw afgedankte elektronica op eenvoudige wijze en kosteloos af te leveren. De consument speelt in het systeem van de verwerking van elektronische apparatuur een belangrijke rol. Hij is degene die besluit hoe hij met zijn oude apparatuur omgaat. Oude en afgedankte elektronische apparatuur hoort niet thuis in vuilnisbakken voor huisafval. Consumenten moeten m.b.v. de onderstaande icoontjes geïnformeerd worden over het feit dat elektronische apparatuur niet thuishoort tussen het huisafval. Alle nieuwe elektronische apparaten beschikken over deze aanduiding. Het icoontje moet direct op de apparatuur aangebracht worden, op de verpakking of in de handleiding of het garantiebewijs.

Door elektronische apparatuur af te geven op inzamelpunten, sparen we dankzij recycling van materialen primaire grondstoffen en daarnaast beschermen we ons milieu tegen eventuele ondeskundige afvalverwerking.

9. Afsluitende bepalingen

Deze handelsvoorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten die worden gesloten door Verkoper en Koper. Verkoper behoudt zich het recht voor de handelsvoorwaarden te wijzigen. Hij maakt de gewijzigde voorwaarden op een passende wijze bekend op de website https://www.aeriumshop.nl/handelsvoorwaarden.

Uit hoofde van de Wet Omzetregistratie is Verkoper verplicht Koper een kassabon uit te schrijven. Hij is verplicht de ontvangen omzet tegelijkertijd online te registreren bij de belastingbeheerder; ingeval van technische problemen dient dit uiterlijk na 48 uur te geschieden.

Alle prijzen van producten en diensten worden vermeld inclusief het op het moment van bestelling geldende BTW-tarief. Wanneer het BTW-tarief gewijzigd wordt vóórdat de koopovereenkomst gesloten wordt of vóórdat het artikel verstuurd wordt, dan is de klant, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, verplicht het eventuele verschil te betalen of is juist Verkoper verplicht de klant onverwijld een e-mail toe te sturen met de vraag hoe hij de klant het te veel betaalde deel van de koopprijs kan retourneren. Onderdeel van de levering van het artikel is ook een factuur. Verkoper mag de factuur ook meesturen met een e-mail waarmee hij de klant informeert over het transport van het artikel. Alle prijzen van goederen, inclusief prijzen met kortingen, gelden tot nader order of zolang de voorraad strekt.

10. Klarna: Koop nu - Betaal later

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest. 

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!
Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.

Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.

Kosten en (te) late betaling
Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna
Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Omgaan met onze rechten

Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

Datum van de laatste update: 16-10-2023

Heureka
Klantbeoordelingen
1566 recensies op Heureka
Geverifieerde klant
04-03-2024

Communication, rapidité de traitement, recommandation d'acheter le produit sur la hotline.