Bescherming van persoonsgegevens

Principes voor de bescherming van persoonsgegevens en informatie over hun verwerking

(verder te noemen de "Principes")

 1. Verordening (EU) 2016/679 (AVG) vormt het wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens, dat geldig is op het volledige grondgebied van de EU, die de rechten van haar inwoners beschermt tegen onrechtmatige omgang met hun data en persoonsgegevens. De AVG neemt alle principes over, die tot op heden voor de bescherming en verwerking van gegevens gelden en waar het beschermingssysteem voor persoonsgegevens van de Unie op gebaseerd was, en bevestigt dat de bescherming net als de persoonsgegevens zelf grensoverschrijdend is.
 2. In overeenkomst hiermee ontwikkelt en versterkt de algemene verordening de rechten van personen op het gebied van gegevensverwerking, en maakt hierbij onderscheid tussen twee componenten: men beschikt zowel over het recht op (verkrijging van) informatie over welke gegevens verwerkt worden en waarom, als over het recht op handhaving van de reguleringen, inclusief herstel van ontstane situaties. De AVG benadrukt systematisch de afdwingbaarheid van de rechten van personen en de plichten van beheerders (die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens).
 3. We houden ons bij het bewaren van uw persoonsgegevens aan de Telemedia Act (TMG) en de Federal Data Protection Act (BDSG). Uw gegevens zullen op vertrouwelijke wijze behandeld worden.
 4. Inleidende bepalingen

In deze Principes wordt met de volgende begrippen bedoeld:

1.1 Exploitant

 1. De handelsonderneming [besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Tsjechisch recht] Lavatronic s.r.o., bedrijfsidentificatienr. (IČ) 05633044, met vestigingsadres Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praag 3, ingeschreven in dossier 267924 van sectie C van het handelsregister dat wordt aangehouden door de Stedelijke Rechtbank te Praag
 2. Deze Principes treden in werking op 1-1-2021.
 3. Exploitant runt een Webapplicatie. Binnen het kader van deze Webapplicatie worden door Exploitant de Persoonsgegevens verwerkt, die genoemd worden in punt 3.2, en wel b.v. de hieronder, in punt 3.3 genoemde doelstellingen.

 

1.2 Geldigheid van de genoemde Gegevens en activiteiten

In de Principes worden geldige en ongeldige uitspraken aangeduid. De uitspraken worden gestructureerd in niet-genummerde lijsten.

1.3 Beheerder

 1. De Beheerder is de persoon die de data beheert, wist, vergeet, aanpast, overdraagt en het wissen van data inclusief alle back-ups verzorgt.

                Naam: Petr Mysak, e-mailadres: info@aeriumshop.nl

 1. Exploitant, als beheerder van de Persoonsgegevens, verstrekt bij deze informatie over de wijze en de omvang van de verwerking van Persoonsgegevens, inclusief de omvang van de rechten van Personen (zie begripsbepaling hieronder) die samenhangen met de verwerking van hun Persoonsgegevens.

2. Samenhangende documenten

Vermelding van samenhangende documenten.

Deze Principes vormen een aanvulling op de Handelsvoorwaarden, die toegankelijk zijn op de volgende website: https://www.aeriumshop.nl/handelsvoorwaarden

Bescherming van persoonsgegevens en informatie over hun verwerking

3.1 Personen

Onder Persoon wordt de natuurlijke persoon verstaan, waar de persoonsgegevens betrekking op hebben (verder te noemen de "Persoon"). Rechtspersonen zijn geen Personen. Op rechtspersonen betrekking hebbende gegevens zijn dus geen persoonsgegevens.

3.2 Onder Persoonsgegevens wordt verstaan

In deze Principes wordt met Persoonsgegevens bedoeld:

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Fysiek correspondentie-adres van een gebruiker
 • Telefoonnummer
 • Informatie over aankopen (artikelen, prijzen, aantallen, inhoud van het boodschappenmandje)
 • Voor aanmelding op het systeem houden we informatie bij over bezoeken van de Persoon aan bepaalde pagina´s en over de bekeken inhoud van de Webapplicatie
 • IP-adres van de computer of het computernetwerk
 • Informatie over het websitegebruik van aangemelde gebruikers (URL, duur van het websitegebruik e.d.)
 • Bedrijfsidentificatienummer en BTW-nummer van natuurlijke personen die ondernemer zijn

 

3.2.1 Gevoelige gegevens

Er worden geen gevoelige gegevens verwerkt.    

 

3.3 Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van Personen worden gebruikt t.b.v. de volgende doelstellingen (diensten):

 • Handelsactiviteiten, het afhandelen van bestellingen bij de webwinkel, gedurende: 5 jaar. Wanneer een Persoon zijn Persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen geen overeenkomsten met Exploitant gesloten worden en/of kunnen de uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende diensten niet geleverd worden. De Persoonsgegevens zijn daarom onontbeerlijk voor het leveren van concrete diensten of producten van Exploitant. Om te voldoen aan de wettelijke plicht betreffende het archiveren van boekhoudkundige documenten, uit hoofde van wet nr. 563/1991 Sb., betreffende de boekhouding, als gewijzigd, zullen de Persoonlijke gegevens (met uitzondering van het e-mailadres en het telefoonnummer) verder verwerkt en bewaard worden gedurende 5 jaar, lopend vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de overeenkomst tussen Exploitant en de Persoon gesloten werd.
 • Registratie vanaf: de afhandeling van de bestelling bij de webwinkel, en wel ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst, gedurende de bestaansduur van de contractuele relatie.
 • Handelsmededelingen, Newsletter - het versturen van aanbiedingen van artikelen of diensten, en berichten die gericht zijn op de verkoop, tot aan het moment waarop de Persoon zich afmeldt voor de afname van handelsmededelingen. Het bewaren van het e-mailadres en de naam geschiedt bij verwerker Mailchimp, en ten behoeve van het eventueel in de toekomst versturen van nieuwtjes die samenhangen met de gevraagde diensten en van gewenste handelsmededelingen gedurende de volgende periode: totdat de Persoon verzoekt gewist te worden. De Persoonsgegevens zullen gedurende 5 jaar na verstrekking van instemming verwerkt worden t.b.v. marketing- en handelsmededelingen.
 • Voor kwaliteitsverbetering van onze diensten en van de inhoud van de Webapplicatie (bijv. t.b.v. voorstellen voor aanpassingen van de Webapplicatie gedurende een periode van: 2 jaar
 • Voor het toesturen van informatie over wijzigingen in uw registratie-account, informatie over activiteiten die betrekking hebben op of voortvloeien uit uw activiteiten (bijv. reacties op commentaren van u, informatie over prijswijzigingen van gevolgde artikelen...) gedurende een periode van: 2 jaar.
 • Remarketing - indeling bij ontvangers van remarketing, de verwerker van cookies is een derde partij, meestal Google, Sklik, Facebook. Remarketing dient voor het weergeven van reclamemededelingen aan bezoekers van het web gedurende een periode van: 30 dagen.
 • Youtube - We maken gebruik van de bewaarfunctie voor het weergeven en afspelen van video´s van de exploitant van "Youtube", dat eigendom is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Als u video´s van Youtube begint af te spelen, slaat de exploitant van "Youtube" cookies op, die informatie over uw gedrag op internet verzamelen. Deze informatie dient ertoe statistieken van video´s bij te houden, het gebruikerscomfort te verhogen en verboden gebruik uit te sluiten. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens, als u op een video klikt, direct aan uw Google-account toegevoegd. Als u niet wenst dat uw profiel op Youtube gekoppeld wordt, moet u zich voordat u een video afspeelt afmelden.
 • Google Analytics - deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van de onderneming Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen in uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie-bestand gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen aan een Google-server in de USA en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van de manier waarop de website gebruikt, voor het verstrekken van rapporten over de activiteiten op websites aan de exploitanten van deze websites en voor andere internetdiensten.

3.4 Verwerkers

Wie zijn de verwerkers, die door de beheerder gebruikt worden voor de verwerking van Persoonsgegevens, en wat zijn de bedrijfsgegevens van derde partijen.

 • Interne registratie van gegevens m.b.v. de volgende instrumenten: het informatiesysteem, de administratie van de webwinkel op het adres van de Webapplicatie t.b.v. de bovengenoemde doelstellingen.
 • Google LLC ("onderneming Google") gevestigd op het adres 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika, voor de volgende gegevens: Een remarketing-cookie, die het mogelijk maakt Personen, die de Webapplicatie in het verleden al eens hebben bezocht, opnieuw te benaderen. Er kunnen aan deze Personen reclames weergegeven worden, die afkomstig zijn van andere websites van het Inhoudsnetwerk van Google. Remarketing. Exploitant maakt gebruik van de diensten van G Suite en Google Cloud Platform, wier activiteiten in overeenstemming zijn met de Europese standaarden voor de bescherming van persoonsgegevens.
 • Facebook Inc., Menlo Park, Californië, USA, en wel voor de volgende gegevens: Slaat cookies op voor het aanpassen en meten van reclames en het creëren van een veiligere omgeving. Meer informatie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.
 • Trustpilot.com, t.b.v. de volgende gegevens: Informatie over aangekochte artikelen, over het e-mailadres t.b.v.: het versturen van een e-mail met een verzoek om evaluatie van de aankoop. De onderneming verstuurd geen bulk-e-mails. De Persoon verstuurt uitsluitend e-mails die samenhangen met de afhandeling van bestellingen en met reclamaties.
 • E-mailsysteem van een derde partij: Rocket Science Group, LLC in de USA, een bedrijf dat de dienst MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/) verzorgt t.b.v. gegevens en van de doelstelling: het versturen van e-mails.

 

3.5 Accepteren van / instemmen met de verwerking van persoonsgegevens

Personen kunnen hun acceptatie van / instemming met de verwerking van persoonsgegevens aangeven op de volgende manieren:

 • Ze drukken hun instemming uit door de persoonsgegevens in te voeren en te versturen (d.w.z. door op de betreffende knop te klikken). Op de website bevindt zich informatie over de verwerking van persoonsgegevens. De instemming vloeit voort uit de context en het proces. De Persoon is zich bewust van het feit dat de verwerking van Persoonsgegevens door Exploitant een aanvang neemt met het versturen van een ingevuld registratieformulier.
 • Aanmelding m.b.v. registratiegegevens
 • Ik kan met terugwerkende kracht over alle benodigde zaken (instemmingen) voor staatsburgers van EU-lidstaten beschikken (die actief hebben ingestemd met handelsmededelingen e.d.). Hoe wordt geregistreerd dat de instemming verstrekt is? In de database van de webwinkel.

Wanneer een Persoon zijn Persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen de in hoofdstuk 3.3 genoemde diensten onmogelijk door Exploitant verstrekt worden. De Persoonsgegevens zijn daarom onontbeerlijk voor het leveren van concrete diensten of producten van Exploitant.

3.6 Niet-persoonlijke gegevens en cookies

Ter wille van de overzichtelijkheid vermelden we hier de niet-persoonlijke gegevens, die we archiveren, d.w.z. gegevens waarvoor geen instemming van de Persoon vereist is.

 • Cookies benodigd voor het runnen van de Webapplicatie
 • Anonieme bezoeken aan de website (bijv. URL, browser, geolocatie, operatiesysteem van de bezoeker)

De cookie-bestanden, waarvan onze website gebruik maakt, kunnen opgesplitst worden in twee basistypen:

 1. Kortlopende, zgn. "sessie-cookies", die direct na beëindiging van het bezoek aan onze website gewist worden;
 2. Langlopende, zgn. "persistent cookies", die gedurende een bepaalde tijd, of tot aan het moment waarop u ze handmatig verwijderd, in uw browser of installatie achterblijven.

Cookie-bestanden kunnen a.d.h.v. hun functioneringswijze ook ingedeeld worden in:

 1. Essentiële cookies, d.w.z. technische en functionele cookies, die belangrijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website. Zonder deze cookies zou u geen artikelen in de boodschappenmand kunnen plaatsen, geen bestellingen kunnen versturen en zich niet kunnen aanmelden bij uw klantenaccount.
 2. Analytische cookies, die ons helpen het gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen doordat ze ons helpen begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Ze stellen ons tevens in staat de prestaties van de verschillende verkoopkanalen te analyseren.
 3. Remarketing-cookies, waarvan we gebruik maken t.b.v. de personalisering van de inhoud van reclames en om reclames aan de juiste bezoekers te richten.

In de praktijk gebruiken we de hierboven genoemde cookie-bestanden bijv. voor:

 1. Het juist functioneren van de boodschappenmand, zodat u uw bestellingen zo eenvoudig en snel mogelijk kunt afhandelen.
 2. voor het onthouden van uw aanmeldingsgegevens, zodat u deze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren.
 3. Om onze website zo goed mogelijk aan te passen aan uw eisen, dit dankzij het monitoren van uw bezoeken, van uw bewegingen binnen onze website en van de functies, waarvan u gebruik maakt.
 4. Het vaststellen van informatie over welke reclames u bekijkt, zodat we u in de toekomst geen reclames tonen voor artikelen, waar u niet in geïnteresseerd bent.

3.7 Rechten en plichten

 1. Exploitant doet zijn uiterste best om er zorg voor te dragen dat er de Persoonsgegevens niet op onrechtmatige wijze verwerkt worden.
 2. Personen zijn verplicht Exploitant uitsluitend waarachtige en nauwkeurige Persoonsgegevens te verstrekken.
 3. Personen beschikken over het recht hun instemming (in gevallen, waarin de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt op basis van instemming) met het verwerken van verstrekte Persoonsgegevens op ieder willekeurig moment in te trekken met gebruik van het e-mailadres van de Beheerder. Het intrekken van de instemming met de verwerking van Persoonsgegevens is echter niet mogelijk voor zover deze gegevens onontbeerlijk zijn voor het naleven van de wettelijke plichten van Exploitant. Met het intrekken van de instemming is de wettelijkheid van verwerkingen op basis van een eerdere, d.w.z. vóór het intrekken verstrekte instemming, niet gemoeid. Het intrekken van de instemming is evenmin van invloed op de verwerking van Persoonsgegevens, die de Beheerder verwerkt op basis van een andere juridische basis (d.w.z. met name wanneer de verwerking onontbeerlijk is voor het naleven van overeenkomsten, wettelijke plichten of om andere redenen genoemd in geldende wettelijke voorschriften).

Personen beschikken verder over het recht:

4. op toegang tot hun Persoonsgegevens;

5. op verbetering van verstrekte Persoonsgegevens;

6. op het wissen van verstrekte Persoonsgegevens;

7. op inperking van de verwerking van Persoonsgegevens;

8. op het indienen van klachten bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer een Persoon van mening mocht zijn dat Exploitant verwerkingen van zijn Persoonsgegevens uitvoert, die in strijd zijn met de bescherming van zijn privacy en zijn persoonlijke levenssfeer of in strijd met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, met name wanneer de Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn met inachtneming van de verwerkingsdoelstelling, dan kan hij:

9. Exploitant om uitleg verzoeken, en wel per e-mail, met gebruik van het e-mailadres van de Beheerder

10. bezwaar maken tegen de verwerking en m.b.v. een e-mail, verstuurd aan het e-mailadres van de Beheerder, Exploitant verzoeken er zorg voor te dragen dat de ontstane situatie verholpen wordt (bijv. door blokkering, het uitvoeren van herstelmaatregelen, aanvulling of door liquidatie van de Persoonsgegevens). Exploitant dient onverwijld een besluit t.a.v. het bezwaar te nemen en de Persoon hierover te informeren. Wanneer Exploitant niet aan het bezwaar tegemoet komt, beschikt de Persoon over het recht zich direct tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens te richten. Met deze bepaling is het recht van de Persoon om zijn initiatief direct tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens te richten, niet gemoeid.

11. Wanneer een Persoon om informatie over de omvang of de verwerkingswijze van zijn Persoonsgegevens verzoekt, is Exploitant verplicht hem deze informatie onverwijld te verstrekken, uiterlijk echter één maand nadat Exploitant het verzoek op het adres van de Beheerder heeft ontvangen.

12. Wanneer een Persoon elektronisch aanspraak maakt op zijn recht op toegang tot zijn Persoonsgegevens, verstrekt Exploitant hem de opgevraagde informatie eveneens in elektronische vorm, tenzij de Persoon om een andere manier van informatieverstrekking verzoekt.

13. Ingeval van herhaaldelijke en onredelijke verzoeken om het verstrekken van fysieke kopieën van de verwerkte Persoonsgegevens, beschikt Exploitant over het recht voor de hiermee gemoeid zijnde administratieve kosten een redelijk bedrag in rekening te brengen.

14. Koper stemt in met het opslaan van zgn. cookies op zijn computer. Wanneer het mogelijk is de aankoop via de website uit te voeren en alle uit de koopovereenkomst voor Verkoper voortvloeiende plichten na te leven zonder zgn. cookies op de computer van Koper op te slaan, beschikt Koper over het recht zijn in de voorgaande zin opgenomen instemmingen op willekeurig welk moment in te trekken.

4. Afsluitende bepalingen

 1. Alle in verband met de verwerking van Persoonsgegevens ontstane juridische relaties richten zich naar de rechtsorde van de Tsjechische Republiek, en wel ongeacht de locatie, vanwaaruit toegang tot internet verkregen werd. Tsjechische rechtbanken zijn bevoegd eventuele uit de privacy-bescherming voortvloeiende geschillen tussen de Persoon en Exploitant te beslechten.
 2. Persoonsgegevens mogen in verband met deze Webapplicatie over internationale grenzen overgebracht worden naar locaties, waar zich servers bevinden die de Website ondersteunen.
 3. Personen, die middels het registratieformulier hun Persoonsgegevens verstrekken t.b.v. het sluiten van een overeenkomst met Exploitant, of die instemming met de verwerking van hun Persoonsgegevens, doen dit vrijwillig en onder eigen naam en Exploitant oefent geen enkele invloed uit op hun handelingen.
 4. Exploitant beschikt over het recht de versie van deze Principes te wijzigen of aan te vullen. Exploitant dient Personen per e-mail over iedere wijziging te informeren, en wel ten minste 30 dagen voordat de wijziging in werking treedt.
 5. Deze Principes treden in werking op de in hoofdstuk 1 genoemde dag.

5. Neem contact met ons op

U kunt zich ingeval van willekeurig welke vragen, commentaren of verzoeken over deze Principes en de verwerking van uw Persoonsgegevens altijd richten tot onze Commissaris bescherming persoonsgegevens, waar u contact mee kunt opnemen via e-mailadres info@aeriumshop.nl. We zullen uw verzoek zonder onnodig uitstel behandelen, uiterlijk echter binnen 30 dagen. In uitzonderlijke gevallen, in het bijzonder wanneer het een gecompliceerd verzoek betreft, beschikken we over het recht deze termijn met twee maanden te verlengen. We zullen u over eventuele dergelijke termijnverlengingen en de redenen hiervoor informeren.

Aarzel niet eventueel ook contact met ons op te nemen via het adres van de klantenlijn, genoemd in de aanhef van deze website.

 

 

Heureka
Klantbeoordelingen
1675 recensies op Heureka
Geverifieerde klant
12-06-2024

Les marchandises ont été livrées rapidement.